Navigation
<parent>
<home>

States/Provinces (Jump to Page)
<parent>   BU_Bursa   IZ_Izmir   NV_Nevsehir
AA_Adana   CI_Cankiri   KA_Kars   OR_Ordu
AD_Adiyaman   CK_Canakkale   KB_Karabuk   OS_Osmaniye
AF_Afyonkarahisar   CM_Corum   KC_Kocaeli   RI_Rize
AG_Agri   DN_Denizli   KH_Kirsehir   SI_Siirt
AK_Aksaray   DU_Duzce   KI_Kilis   SK_Sakarya
AL_Antalya   DY_Diyarbakir   KK_Kirikkale   SP_Sinop
AM_Amasya   ED_Edirne   KL_Kirklareli   SR_Sirnak
AN_Ankara   EG_Elazig   KM_Kahramanmaras   SS_Samsun
AR_Ardahan   EM_Erzurum   KO_Konya   SU_Sanliurfa
AV_Artvin   EN_Erzincan   KR_Karaman   SV_Sivas
AY_Aydin   ES_Eskisehir   KS_Kastamonu   TB_Trabzon
BB_Bayburt   GA_Gaziantep   KU_Kutahya   TC_Tunceli
BC_Bilecik   GI_Giresun   KY_Kayseri   TG_Tekirdag
BD_Burdur   GU_Gumushane   MG_Mugla   TT_Tokat
BG_Bingol   HK_Hakkari   ML_Malatya   US_Usak
BK_Balikesir   HT_Hatay   MN_Manisa   VA_Van
BL_Bolu   IB_Istanbul   MR_Mardin   YL_Yalova
BM_Batman   IC_Mersin   MS_Mus   YZ_Yozgat
BR_Bartin   IG_Igdir   NG_Nigde   ZO_Zonguldak
BT_Bitlis   IP_Isparta

Details (List Below)
AA_Adana   IZ_Izmir
AD_Adiyaman   KA_Kars
AF_Afyonkarahisar   KB_Karabuk
AG_Agri   KC_Kocaeli
AK_Aksaray   KH_Kirsehir
AL_Antalya   KI_Kilis
AM_Amasya   KK_Kirikkale
AN_Ankara   KL_Kirklareli
AR_Ardahan   KM_Kahramanmaras
AV_Artvin   KO_Konya
AY_Aydin   KR_Karaman
BB_Bayburt   KS_Kastamonu
BC_Bilecik   KU_Kutahya
BD_Burdur   KY_Kayseri
BG_Bingol   MG_Mugla
BK_Balikesir   ML_Malatya
BL_Bolu   MN_Manisa
BM_Batman   MR_Mardin
BR_Bartin   MS_Mus
BT_Bitlis   NG_Nigde
BU_Bursa   NV_Nevsehir
CI_Cankiri   OR_Ordu
CK_Canakkale   OS_Osmaniye
CM_Corum   RI_Rize
DN_Denizli   SI_Siirt
DU_Duzce   SK_Sakarya
DY_Diyarbakir   SP_Sinop
ED_Edirne   SR_Sirnak
EG_Elazig   SS_Samsun
EM_Erzurum   SU_Sanliurfa
EN_Erzincan   SV_Sivas
ES_Eskisehir   TB_Trabzon
GA_Gaziantep   TC_Tunceli
GI_Giresun   TG_Tekirdag
GU_Gumushane   TT_Tokat
HK_Hakkari   US_Usak
HT_Hatay   VA_Van
IB_Istanbul   YL_Yalova
IC_Mersin   YZ_Yozgat
IG_Igdir   ZO_Zonguldak
IP_Isparta

AA_Adana
TUR_AA_Adana.173520_TMYx.2003-2017.zip301 KTUR_AA_Adana_173510_TurTMY.zip286 KTUR_AA_Incirlik.Ab.173500_TMYx.zip323 K
TUR_AA_Adana.173520_TMYx.zip302 KTUR_AA_Incirlik.Ab.173500_TMYx.2003-2017.zip317 K
AD_Adiyaman
TUR_AD_Adiyaman.172650_TMYx.2003-2017.zip337 KTUR_AD_Adiyaman.172650_TMYx.zip337 KTUR_AD_Adiyaman_172650_TurTMY.zip279 K
AF_Afyonkarahisar
TUR_AF_Afyon.171900_TMYx.2003-2017.zip344 KTUR_AF_Afyon.171900_TMYx.zip350 KTUR_AF_Afyonkarahisar_171900_TurTMY.zip283 K
AG_Agri
TUR_AG_Agri.170990_TMYx.2003-2017.zip341 KTUR_AG_Agri.170990_TMYx.zip341 KTUR_AG_Agri_170990_TurTMY.zip275 K
AK_Aksaray
TUR_AK_Aksaray.171920_TMYx.2003-2017.zip338 KTUR_AK_Aksaray.171920_TMYx.zip338 KTUR_AK_Aksaray_171920_TurTMY.zip282 K
AL_Antalya
TUR_AL_Alanya.173100_TMYx.2003-2017.zip348 KTUR_AL_Antalya-Bolge.173020_TMYx.zip333 KTUR_AL_Finike.173750_TMYx.2003-2017.zip350 K
TUR_AL_Alanya.173100_TMYx.zip348 KTUR_AL_Antalya.173000_TMYx.2003-2017.zip328 KTUR_AL_Finike.173750_TMYx.zip350 K
TUR_AL_Anamur.173200_TMYx.2003-2017.zip339 KTUR_AL_Antalya.173000_TMYx.zip332 KTUR_AL_Kas.173800_TMYx.2003-2017.zip334 K
TUR_AL_Anamur.173200_TMYx.zip339 KTUR_AL_Antalya_173000_TurTMY.zip288 KTUR_AL_Kas.173800_TMYx.zip334 K
TUR_AL_Antalya-Bolge.173020_TMYx.2003-2017.zip333 K
AM_Amasya
TUR_AM_Amasya.170850_TMYx.2003-2017.zip347 KTUR_AM_Amasya_170850_TurTMY.zip272 KTUR_AM_Merzifon.AP.170820_TMYx.zip333 K
TUR_AM_Amasya.170850_TMYx.zip353 KTUR_AM_Merzifon.AP.170820_TMYx.2003-2017.zip312 K
AN_Ankara
TUR_AN_Akinci.171270_TMYx.zip324 KTUR_AN_Esenboga.171280_TMYx.2003-2017.zip338 KTUR_AN_Etimesgut.171290_TMYx.zip344 K
TUR_AN_Ankara.Central.171300_TMYx.2003-2017.zip346 KTUR_AN_Esenboga.171280_TMYx.zip341 KTUR_AN_Guvercinlik.171310_TMYx.2003-2017.zip311 K
TUR_AN_Ankara.Central.171300_TMYx.zip346 KTUR_AN_Etimesgut.171290_TMYx.2003-2017.zip312 KTUR_AN_Guvercinlik.171310_TMYx.zip313 K
TUR_AN_Ankara_171300_TurTMY.zip323 K
AR_Ardahan
TUR_AR_Ardahan_170460_TurTMY.zip265 K
AV_Artvin
TUR_AV_Artvin.170450_TMYx.2003-2017.zip346 KTUR_AV_Artvin_170450_TurTMY.zip265 KTUR_AV_Hopa.170420_TMYx.zip340 K
TUR_AV_Artvin.170450_TMYx.zip346 KTUR_AV_Hopa.170420_TMYx.2003-2017.zip337 K
AY_Aydin
TUR_AY_Aydin.172340_TMYx.2003-2017.zip353 KTUR_AY_Aydin_172340_TurTMY.zip332 KTUR_AY_Kusadasi.172320_TMYx.zip340 K
TUR_AY_Aydin.172340_TMYx.zip356 KTUR_AY_Kusadasi.172320_TMYx.2003-2017.zip340 K
BB_Bayburt
TUR_BB_Bayburt_170890_TurTMY.zip279 K
BC_Bilecik
TUR_BC_Bilecik.171200_TMYx.2003-2017.zip314 KTUR_BC_Bilecik.171200_TMYx.zip311 KTUR_BC_Bilecik_171200_TurTMY.zip327 K
BD_Burdur
TUR_BD_Burdur.172380_TMYx.2003-2017.zip341 KTUR_BD_Burdur.172380_TMYx.zip341 KTUR_BD_Burdur_172380_TurTMY.zip322 K
BG_Bingol
TUR_BG_Bingol.172030_TMYx.2003-2017.zip346 KTUR_BG_Bingol.172030_TMYx.zip346 KTUR_BG_Bingol_172030_TurTMY.zip278 K
BK_Balikesir
TUR_BK_Balikesir.171500_TMYx.2003-2017.zip323 KTUR_BK_Bandirma.AP.171150_TMYx.2003-2017.zip320 KTUR_BK_Edremit-Korfez.AP.170675_TMYx.2003-2017.zip312 K
TUR_BK_Balikesir.171500_TMYx.zip328 KTUR_BK_Bandirma.AP.171150_TMYx.zip330 KTUR_BK_Edremit-Korfez.AP.170675_TMYx.zip312 K
TUR_BK_Balikesir_171500_TurTMY.zip288 K
BL_Bolu
TUR_BL_Bolu.170700_TMYx.2003-2017.zip355 KTUR_BL_Bolu.170700_TMYx.zip359 KTUR_BL_Bolu_170700_TurTMY.zip317 K
BM_Batman
TUR_BM_Batman.172820_TMYx.2003-2017.zip321 KTUR_BM_Batman.172820_TMYx.zip321 KTUR_BM_Batman_172820_TurTMY.zip278 K
BR_Bartin
TUR_BR_Bartin.170200_TMYx.2003-2017.zip337 KTUR_BR_Bartin.170200_TMYx.zip331 KTUR_BR_Bartin_170200_TurTMY.zip290 K
BT_Bitlis
TUR_BT_Bitlis_178480_TurTMY.zip274 KTUR_BT_Tatvan.172050_TMYx.zip337 K
BU_Bursa
TUR_BU_Ayvalik.171750_TMYx.2003-2017.zip339 KTUR_BU_Bursa.171160_TMYx.zip350 KTUR_BU_Yenisehir.AP.170672_TMYx.2003-2017.zip308 K
TUR_BU_Ayvalik.171750_TMYx.zip342 KTUR_BU_Bursa_171160_TurTMY.zip325 KTUR_BU_Yenisehir.AP.170672_TMYx.zip308 K
TUR_BU_Bursa.171160_TMYx.2003-2017.zip355 K
CI_Cankiri
TUR_CI_Cankiri.170800_TMYx.2003-2017.zip345 KTUR_CI_Cankiri.170800_TMYx.zip344 KTUR_CI_Cankiri_170800_TurTMY.zip312 K
CK_Canakkale
TUR_CK_Canakkale.171120_TMYx.2003-2017.zip341 KTUR_CK_Canakkale_171120_TurTMY.zip322 KTUR_CK_Gokceada.171100_TMYx.zip357 K
TUR_CK_Canakkale.171120_TMYx.zip342 K
CM_Corum
TUR_CM_Corum.170840_TMYx.2003-2017.zip356 KTUR_CM_Corum.170840_TMYx.zip362 KTUR_CM_Corum_170840_TurTMY.zip329 K
DN_Denizli
TUR_DN_Cardak.172375_TMYx.2003-2017.zip310 KTUR_DN_Denizli.172370_TMYx.2003-2017.zip348 KTUR_DN_Denizli_172370_TurTMY.zip325 K
TUR_DN_Cardak.172375_TMYx.zip310 KTUR_DN_Denizli.172370_TMYx.zip352 K
DU_Duzce
TUR_DU_Duzce.170720_TMYx.2003-2017.zip335 KTUR_DU_Duzce.170720_TMYx.zip335 KTUR_DU_Duzce_170720_TurTMY.zip308 K
DY_Diyarbakir
TUR_DY_Diyarbakir_172800_TurTMY.zip286 K
ED_Edirne
TUR_ED_Edirne.170500_TMYx.2003-2017.zip354 KTUR_ED_Edirne.170500_TMYx.zip356 KTUR_ED_Edirne_170500_TurTMY.zip321 K
EG_Elazig
TUR_EG_Elazig.172020_TMYx.2003-2017.zip333 KTUR_EG_Elazig.172020_TMYx.zip342 KTUR_EG_Elazig_172020_TurTMY.zip276 K
EM_Erzurum
TUR_EM_Erzurum.170960_TMYx.2003-2017.zip330 KTUR_EM_Erzurum.Civ.Mil.170965_TMYx.zip322 KTUR_EM_Erzurum_170960_TurTMY.zip285 K
TUR_EM_Erzurum.170960_TMYx.zip337 K
EN_Erzincan
TUR_EN_Erzincan.170920_TMYx.2003-2017.zip336 KTUR_EN_Erzincan.170920_TMYx.zip345 KTUR_EN_Erzincan_170920_TurTMY.zip286 K
ES_Eskisehir
TUR_ES_Anadolu.172006_TMYx.2003-2017.zip297 KTUR_ES_Eskisehir.171240_TMYx.2003-2017.zip323 KTUR_ES_Eskisehir_171240_TurTMY.zip290 K
TUR_ES_Anadolu.172006_TMYx.zip296 KTUR_ES_Eskisehir.171240_TMYx.zip333 K
GA_Gaziantep
TUR_GA_Gaziantep-Oguzeli.172600_TMYx.2003-2017.zip328 KTUR_GA_Gaziantep-Oguzeli.172600_TMYx.zip338 KTUR_GA_Gaziantep_172600_TurTMY.zip276 K
GI_Giresun
TUR_GI_Giresun.170340_TMYx.2003-2017.zip339 KTUR_GI_Giresun.170340_TMYx.zip339 KTUR_GI_Giresun_170340_TurTMY.zip242 K
GU_Gumushane
TUR_GU_Gumushane.170880_TMYx.2003-2017.zip349 KTUR_GU_Gumushane.170880_TMYx.zip349 KTUR_GU_Gumushane_170880_TurTMY.zip273 K
HK_Hakkari
TUR_HK_Hakkari_172850_TurTMY.zip267 K
HT_Hatay
TUR_HT_Antakya_173720_TurTMY.zip276 KTUR_HT_Hatay.173725_TMYx.zip294 KTUR_HT_Iskenderun.173700_TMYx.zip351 K
TUR_HT_Hatay.173725_TMYx.2003-2017.zip295 KTUR_HT_Iskenderun.173700_TMYx.2003-2017.zip347 K
IB_Istanbul
TUR_IB_Istanbul-Ataturk.170600_TMYx.2003-2017.zip322 KTUR_IB_Kumkoy.170590_TMYx.2003-2017.zip329 KTUR_IB_Sabiha-Gokcen.Intl.AP.170630_TMYx.zip307 K
TUR_IB_Istanbul-Ataturk.170600_TMYx.zip328 KTUR_IB_Kumkoy.170590_TMYx.zip329 KTUR_IB_Sariyer.170610_TMYx.2003-2017.zip332 K
TUR_IB_Istanbul_170620_TurTMY.zip310 KTUR_IB_Sabiha-Gokcen.Intl.AP.170630_TMYx.2003-2017.zip307 KTUR_IB_Sariyer.170610_TMYx.zip332 K
IC_Mersin
TUR_IC_Mersin.173400_TMYx.2003-2017.zip330 KTUR_IC_Mersin_173400_TurTMY.zip275 KTUR_IC_Silifke.173300_TMYx.zip353 K
TUR_IC_Mersin.173400_TMYx.zip330 KTUR_IC_Silifke.173300_TMYx.2003-2017.zip342 K
IG_Igdir
TUR_IG_Igdir.171000_TMYx.zip348 KTUR_IG_Igdir_171000_TurTMY.zip265 K
IP_Isparta
TUR_IP_Isparta-Suleyman.Demirel.Univ.172410_TMYx.2003-2017.zip317 KTUR_IP_Isparta.172400_TMYx.2003-2017.zip347 KTUR_IP_Isparta_172400_TurTMY.zip335 K
TUR_IP_Isparta-Suleyman.Demirel.Univ.172410_TMYx.zip316 KTUR_IP_Isparta.172400_TMYx.zip353 K
IZ_Izmir
TUR_IZ_Cigli.172180_TMYx.2003-2017.zip308 KTUR_IZ_Dikili.171800_TMYx.zip347 KTUR_IZ_Izmir-Guzelyali.172200_TMYx.2003-2017.zip343 K
TUR_IZ_Cigli.172180_TMYx.zip321 KTUR_IZ_Izmir-Adnan.Menderes.Univ.172190_TMYx.2003-2017.zip339 KTUR_IZ_Izmir-Guzelyali.172200_TMYx.zip339 K
TUR_IZ_Dikili.171800_TMYx.2003-2017.zip337 KTUR_IZ_Izmir-Adnan.Menderes.Univ.172190_TMYx.zip328 KTUR_IZ_Izmir_172200_TurTMY.zip325 K
KA_Kars
TUR_KA_Kars.170980_TMYx.2003-2017.zip333 KTUR_KA_Kars.170980_TMYx.zip335 KTUR_KA_Kars_170980_TurTMY.zip283 K
KB_Karabuk
TUR_KB_Karabuk.170780_TMYx.2003-2017.zip344 KTUR_KB_Karabuk.170780_TMYx.zip344 KTUR_KB_Karabuk_170780_TurTMY.zip322 K
KC_Kocaeli
TUR_KC_Golcuk-Dumlupinar.170670_TMYx.2003-2017.zip351 KTUR_KC_Ismit_170660_TurTMY.zip307 KTUR_KC_Topel.172005_TMYx.zip297 K
TUR_KC_Golcuk-Dumlupinar.170670_TMYx.zip354 KTUR_KC_Topel.172005_TMYx.2003-2017.zip297 K
KH_Kirsehir
TUR_KH_Kirsehir.171600_TMYx.2003-2017.zip355 KTUR_KH_Kirsehir.171600_TMYx.zip357 KTUR_KH_Kirsehir_171600_TurTMY.zip336 K
KI_Kilis
TUR_KI_Kilis.172620_TMYx.2003-2017.zip337 KTUR_KI_Kilis.172620_TMYx.zip337 KTUR_KI_Kilis_172620_TurTMY.zip276 K
KK_Kirikkale
TUR_KK_Kirikkale.171350_TMYx.2003-2017.zip345 KTUR_KK_Kirikkale.171350_TMYx.zip351 KTUR_KK_Kirikkale_171350_TurTMY.zip326 K
KL_Kirklareli
TUR_KL_Kirklareli_170520_TurTMY.zip314 K
KM_Kahramanmaras
TUR_KM_Kahramanmaras.172550_TMYx.2003-2017.zip324 KTUR_KM_Kahramanmaras.172550_TMYx.zip324 KTUR_KM_Kahramanmaras_172550_TurTMY.zip274 K
KO_Konya
TUR_KO_Konya-Eregli.172480_TMYx.2003-2017.zip349 KTUR_KO_Konya.172440_TMYx.2003-2017.zip317 KTUR_KO_Konya_172440_TurTMY.zip288 K
TUR_KO_Konya-Eregli.172480_TMYx.zip349 KTUR_KO_Konya.172440_TMYx.zip331 K
KR_Karaman
TUR_KR_Karaman_172460_TurTMY.zip297 K
KS_Kastamonu
TUR_KS_Erkilet-Kayseri.171950_TMYx.2003-2017.zip335 KTUR_KS_Inebolu.170240_TMYx.zip352 KTUR_KS_Kastamonu.170740_TMYx.zip350 K
TUR_KS_Erkilet-Kayseri.171950_TMYx.zip346 KTUR_KS_Kastamonu.170740_TMYx.2003-2017.zip350 KTUR_KS_Kastamonu_170740_TurTMY.zip318 K
TUR_KS_Inebolu.170240_TMYx.2003-2017.zip350 K
KU_Kutahya
TUR_KU_Kutahya.171550_TMYx.2003-2017.zip356 KTUR_KU_Kutahya.171550_TMYx.zip356 KTUR_KU_Kutahya_171550_TurTMY.zip320 K
KY_Kayseri
TUR_KY_Kayseri_171950_TurTMY.zip291 K
MG_Mugla
TUR_MG_Bodrum-Milas.172910_TMYx.2003-2017.zip313 KTUR_MG_Datca.172970_TMYx.zip336 KTUR_MG_Marmaris.172980_TMYx.2003-2017.zip337 K
TUR_MG_Bodrum-Milas.172910_TMYx.zip314 KTUR_MG_Fethiye.172960_TMYx.2003-2017.zip335 KTUR_MG_Marmaris.172980_TMYx.zip337 K
TUR_MG_Dalaman.172950_TMYx.2003-2017.zip318 KTUR_MG_Fethiye.172960_TMYx.zip335 KTUR_MG_Mugla.172920_TMYx.2003-2017.zip346 K
TUR_MG_Dalaman.172950_TMYx.zip319 KTUR_MG_Imsik-Bodrum-Bahceyakasi.172900_TMYx.2003-2017.zip348 KTUR_MG_Mugla.172920_TMYx.zip355 K
TUR_MG_Datca.172970_TMYx.2003-2017.zip336 KTUR_MG_Imsik-Bodrum-Bahceyakasi.172900_TMYx.zip356 KTUR_MG_Mugla_172920_TurTMY.zip331 K
ML_Malatya
TUR_ML_Akhisar.171840_TMYx.2003-2017.zip353 KTUR_ML_Erhac.172000_TMYx.zip320 KTUR_ML_Malatya_171990_TurTMY.zip278 K
TUR_ML_Akhisar.171840_TMYx.zip358 KTUR_ML_Malatya-Bolge.171990_TMYx.2003-2017.zip337 KTUR_ML_Manisa.171860_TMYx.2003-2017.zip340 K
TUR_ML_Erhac.172000_TMYx.2003-2017.zip310 KTUR_ML_Malatya-Bolge.171990_TMYx.zip337 KTUR_ML_Manisa.171860_TMYx.zip340 K
MN_Manisa
TUR_MN_Manisa_171860_TurTMY.zip319 K
MR_Mardin
TUR_MR_Mardin.172750_TMYx.2003-2017.zip338 KTUR_MR_Mardin.172750_TMYx.zip339 KTUR_MR_Mardin_172750_TurTMY.zip280 K
MS_Mus
TUR_MS_Mus.AP.172043_TMYx.2003-2017.zip339 KTUR_MS_Mus.AP.172043_TMYx.zip339 KTUR_MS_Mus_172040_TurTMY.zip271 K
NG_Nigde
TUR_NG_Nigde.172500_TMYx.2003-2017.zip348 KTUR_NG_Nigde.172500_TMYx.zip348 KTUR_NG_Nigde_172500_TurTMY.zip286 K
NV_Nevsehir
TUR_NV_Kapodokya.171940_TMYx.2003-2017.zip322 KTUR_NV_Kapodokya.171940_TMYx.zip322 KTUR_NV_Nevsehir_171930_TurTMY.zip290 K
OR_Ordu
TUR_OR_Ordu.170330_TMYx.2003-2017.zip318 KTUR_OR_Ordu.170330_TMYx.zip318 KTUR_OR_Ordu_170330_TurTMY.zip249 K
OS_Osmaniye
TUR_OS_Osmaniye.173550_TMYx.2003-2017.zip340 KTUR_OS_Osmaniye.173550_TMYx.zip340 KTUR_OS_Osmaniye_173550_TurTMY.zip276 K
RI_Rize
TUR_RI_Rize.170400_TMYx.2003-2017.zip324 KTUR_RI_Rize.170400_TMYx.zip324 KTUR_RI_Rize_170400_TurTMY.zip244 K
SI_Siirt
TUR_SI_Siirt.172100_TMYx.2003-2017.zip342 KTUR_SI_Siirt.172100_TMYx.zip341 KTUR_SI_Siirt_172100_TurTMY.zip274 K
SK_Sakarya
TUR_SK_Adapazari.170690_TMYx.2003-2017.zip342 KTUR_SK_Adapazari.170690_TMYx.zip342 KTUR_SK_Adapazari_170690_TurTMY.zip309 K
SP_Sinop
TUR_SP_Sinop.170260_TMYx.2003-2017.zip345 KTUR_SP_Sinop.170260_TMYx.zip349 KTUR_SP_Sinop_170260_TurTMY.zip308 K
SR_Sirnak
TUR_SR_Sirnak_179500_TurTMY.zip276 K
SS_Samsun
TUR_SS_Carsamba-Samsun.170310_TMYx.2003-2017.zip325 KTUR_SS_Samsun.170300_TMYx.2003-2017.zip334 KTUR_SS_Samsun_170300_TurTMY.zip274 K
TUR_SS_Carsamba-Samsun.170310_TMYx.zip318 KTUR_SS_Samsun.170300_TMYx.zip349 K
SU_Sanliurfa
TUR_SU_Gap.Sanliurfa.172007_TMYx.2003-2017.zip299 KTUR_SU_Sanliurfa.172700_TMYx.2003-2017.zip346 KTUR_SU_Sanliurfa_172700_TurTMY.zip281 K
TUR_SU_Gap.Sanliurfa.172007_TMYx.zip299 KTUR_SU_Sanliurfa.172700_TMYx.zip351 K
SV_Sivas
TUR_SV_Sivas.170900_TMYx.2003-2017.zip352 KTUR_SV_Sivas.170900_TMYx.zip356 KTUR_SV_Sivas_170900_TurTMY.zip281 K
TB_Trabzon
TUR_TB_Trabzon.170380_TMYx.2003-2017.zip321 KTUR_TB_Trabzon.170380_TMYx.zip334 KTUR_TB_Trabzon_170380_TurTMY.zip262 K
TC_Tunceli
TUR_TC_Tunceli_171650_TurTMY.zip282 K
TG_Tekirdag
TUR_TG_Corlu.170540_TMYx.2003-2017.zip289 KTUR_TG_Tekirdag.170560_TMYx.2003-2017.zip339 KTUR_TG_Tekirdag_170560_TurTMY.zip302 K
TUR_TG_Corlu.170540_TMYx.zip291 KTUR_TG_Tekirdag.170560_TMYx.zip350 K
TT_Tokat
TUR_TT_Tokat.170860_TMYx.2003-2017.zip356 KTUR_TT_Tokat.170860_TMYx.zip356 KTUR_TT_Tokat_170860_TurTMY.zip283 K
US_Usak
TUR_US_Usak.171880_TMYx.2003-2017.zip356 KTUR_US_Usak.171880_TMYx.zip352 KTUR_US_Usak_171880_TurTMY.zip331 K
VA_Van
TUR_VA_Van.Feritmelen.171700_TMYx.2003-2017.zip323 KTUR_VA_Van.Feritmelen.171700_TMYx.zip332 KTUR_VA_Van_171700_TurTMY.zip282 K
YL_Yalova
TUR_YL_Yalova.171190_TMYx.2003-2017.zip330 KTUR_YL_Yalova.171190_TMYx.zip329 KTUR_YL_Yalova_171190_TurTMY.zip304 K
YZ_Yozgat
TUR_YZ_Yozgat.171400_TMYx.2003-2017.zip347 KTUR_YZ_Yozgat.171400_TMYx.zip349 KTUR_YZ_Yozgat_171400_TurTMY.zip279 K
ZO_Zonguldak
TUR_ZO_Zonguldak.170220_TMYx.2003-2017.zip353 KTUR_ZO_Zonguldak.170220_TMYx.zip354 KTUR_ZO_Zonguldak_170220_TurTMY.zip317 K