Navigation
<parent>
<home>

States/Provinces (Jump to Page)
<parent>

Details (List Below)
<root>

<root>
ATA_Arctowski.890520_TMYx.zip355 KATA_Davis.895710_TMYx.2003-2017.zip360 KATA_Novolazarevskaja.895120_TMYx.zip357 K
ATA_Baldrick.AWS.890130_TMYx.2003-2017.zip306 KATA_Davis.895710_TMYx.zip360 KATA_Palmer.Station.890610_TMYx.2003-2017.zip352 K
ATA_Baldrick.AWS.890130_TMYx.zip306 KATA_Dinamet.Uruguay.890540_TMYx.2003-2017.zip347 KATA_Palmer.Station.890610_TMYx.zip351 K
ATA_Base.Arturo.Prat.890570_TMYx.2003-2017.zip362 KATA_Dinamet.Uruguay.890540_TMYx.zip358 KATA_Progress.895740_TMYx.2003-2017.zip359 K
ATA_Base.Arturo.Prat.890570_TMYx.zip356 KATA_Dumont.D.Urville.Station.896420_TMYx.2003-2017.zip356 KATA_Progress.895740_TMYx.zip358 K
ATA_Base.Belgrano.II.890340_TMYx.2003-2017.zip351 KATA_Dumont.D.Urville.Station.896420_TMYx.zip363 KATA_Rothera.890620_TMYx.2003-2017.zip354 K
ATA_Base.Belgrano.II.890340_TMYx.zip353 KATA_Estacao.Comandante.Ferraz.892520_INMET.zip302 KATA_Rothera.890620_TMYx.zip349 K
ATA_Base.Bernardo.Ohiggins.890590_TMYx.2003-2017.zip364 KATA_Fossil.Bluff.890650_TMYx.2003-2017.zip343 KATA_Russkaja.891320_TMYx.zip351 K
ATA_Base.Bernardo.Ohiggins.890590_TMYx.zip365 KATA_Fossil.Bluff.890650_TMYx.zip342 KATA_SANAE.AWS.890040_TMYx.2003-2017.zip345 K
ATA_Base.Carlini.890530_TMYx.2003-2017.zip361 KATA_Great.Wall.890580_TMYx.2003-2017.zip356 KATA_SANAE.AWS.890040_TMYx.zip345 K
ATA_Base.Carlini.890530_TMYx.zip362 KATA_Great.Wall.890580_TMYx.zip357 KATA_Syowa.895320_TMYx.2003-2017.zip362 K
ATA_Base.Esperanza.889630_TMYx.2003-2017.zip374 KATA_Halley.890220_TMYx.2003-2017.zip329 KATA_Syowa.895320_TMYx.zip363 K
ATA_Base.Esperanza.889630_TMYx.zip379 KATA_Halley.890220_TMYx.zip340 KATA_Troll.In.Antarktis.895040_TMYx.2003-2017.zip338 K
ATA_Base.Marambio.Centro.Met.Antartico.890550_TMYx.2003-2017.zip361 KATA_King.Sejong.892510_TMYx.2003-2017.zip345 KATA_Troll.In.Antarktis.895040_TMYx.zip338 K
ATA_Base.Marambio.Centro.Met.Antartico.890550_TMYx.zip361 KATA_King.Sejong.892510_TMYx.zip347 KATA_Univ.WI.Id.Butler.Island.892660_TMYx.2003-2017.zip329 K
ATA_Base.Orcadas.889680_TMYx.2003-2017.zip364 KATA_Leningradskaya.896570_TMYx.zip350 KATA_Univ.WI.Id.Butler.Island.892660_TMYx.zip328 K
ATA_Base.Orcadas.889680_TMYx.zip364 KATA_Mawson.895640_TMYx.2003-2017.zip363 KATA_Univ.WI.Id.Larsen.Ice.Shelf.892620_TMYx.2003-2017.zip331 K
ATA_Base.San.Martin.890660_TMYx.2003-2017.zip355 KATA_Mawson.895640_TMYx.zip362 KATA_Univ.WI.Id.Larsen.Ice.Shelf.892620_TMYx.zip331 K
ATA_Base.San.Martin.890660_TMYx.zip358 KATA_Mcmurdo.896640_TMYx.2003-2017.zip361 KATA_Univ.WI.Id.Limbert.AWS.892570_TMYx.2003-2017.zip322 K
ATA_Bellingshausen.AWS.890500_TMYx.2003-2017.zip353 KATA_Mcmurdo.896640_TMYx.zip360 KATA_Univ.WI.Id.Limbert.AWS.892570_TMYx.zip322 K
ATA_Bellingshausen.AWS.890500_TMYx.zip351 KATA_Mirnyj.895920_TMYx.2003-2017.zip362 KATA_Univ.WI.Id.Ski.Blu.892720_TMYx.2003-2017.zip332 K
ATA_Brown.Arg.Base.889710_TMYx.zip332 KATA_Mirnyj.895920_TMYx.zip363 KATA_Univ.WI.Id.Ski.Blu.892720_TMYx.zip332 K
ATA_Brunt.AWS.890200_TMYx.2003-2017.zip318 KATA_Molodeznaja.895420_TMYx.zip363 KATA_Vernadsky.890630_TMYx.2003-2017.zip348 K
ATA_Brunt.AWS.890200_TMYx.zip318 KATA_Neumayer.890020_TMYx.2003-2017.zip357 KATA_Vernadsky.890630_TMYx.zip352 K
ATA_Casey.896110_TMYx.2003-2017.zip366 KATA_Neumayer.890020_TMYx.zip356 KATA_Vostok.896060_TMYx.2003-2017.zip315 K
ATA_Casey.896110_TMYx.zip367 KATA_Nordenskiold.Base.890140_TMYx.2003-2017.zip325 KATA_Vostok.896060_TMYx.zip317 K
ATA_Centro.Met.Antartico.Pdte.Eduardo.Frei.890560_TMYx.2003-2017.zip337 KATA_Nordenskiold.Base.890140_TMYx.zip329 KATA_Zhongshan.895730_TMYx.2003-2017.zip353 K
ATA_Centro.Met.Antartico.Pdte.Eduardo.Frei.890560_TMYx.zip347 KATA_Novolazarevskaja.895120_TMYx.2003-2017.zip356 KATA_Zhongshan.895730_TMYx.zip355 K