Navigation
<parent>
<home>


Details (List Below)
AS_Asir   MK_Makkah
BA_Bahah   NJ_Najran
HA_Hail   QS_Qassim
HS_Hudud_ash_Shamaliyah   RI_Riyadh
JF_Jawf   SH_Ash_Sharqiyah
JZ_Jizan   TB_Tabuk
MD_Madinah

AS_Asir
SAU_AS_Abha.Intl.AP.411120_TMYx.2004-2018.zip372 KSAU_AS_Bisha.AP.410840_TMYx.2004-2018.zip363 KSAU_AS_Khalid.AB.411140_TMYx.2004-2018.zip363 K
SAU_AS_Abha.Intl.AP.411120_TMYx.2007-2021.zip406 KSAU_AS_Bisha.AP.410840_TMYx.2007-2021.zip401 KSAU_AS_Khalid.AB.411140_TMYx.2007-2021.zip395 K
SAU_AS_Abha.Intl.AP.411120_TMYx.zip405 KSAU_AS_Bisha.AP.410840_TMYx.zip408 KSAU_AS_Khalid.AB.411140_TMYx.zip398 K
BA_Bahah
SAU_BA_Aqiq-Abdulaziz.AP.410550_TMYx.2004-2018.zip361 KSAU_BA_Aqiq-Abdulaziz.AP.410550_TMYx.2007-2021.zip399 KSAU_BA_Aqiq-Abdulaziz.AP.410550_TMYx.zip411 K
HA_Hail
SAU_HA_Hail.Rgnl.AP.403940_TMYx.2004-2018.zip360 KSAU_HA_Hail.Rgnl.AP.403940_TMYx.2007-2021.zip386 KSAU_HA_Hail.Rgnl.AP.403940_TMYx.zip404 K
HS_Hudud_ash_Shamaliyah
SAU_HS_Arar.AP.403570_TMYx.2004-2018.zip368 KSAU_HS_Liss.403660_TMYx.zip404 KSAU_HS_Tawqah.403680_TMYx.zip402 K
SAU_HS_Arar.AP.403570_TMYx.2007-2021.zip397 KSAU_HS_Rafha.AP.403620_TMYx.2004-2018.zip363 KSAU_HS_Turaif.AP.403560_TMYx.2004-2018.zip351 K
SAU_HS_Arar.AP.403570_TMYx.zip403 KSAU_HS_Rafha.AP.403620_TMYx.2007-2021.zip392 KSAU_HS_Turaif.AP.403560_TMYx.2007-2021.zip384 K
SAU_HS_Hafoof.AWS.404210_TMYx.zip404 KSAU_HS_Rafha.AP.403620_TMYx.zip407 KSAU_HS_Turaif.AP.403560_TMYx.zip403 K
JF_Jawf
SAU_JF_Maarik.403720_TMYx.zip417 KSAU_JF_Qurayyat.AP.403600_TMYx.zip407 KSAU_JF_Sakakah-Jouf.AP.403610_TMYx.2007-2021.zip397 K
SAU_JF_Qurayyat.AP.403600_TMYx.2004-2018.zip375 KSAU_JF_Sakakah-Jouf.AP.403610_TMYx.2004-2018.zip364 KSAU_JF_Sakakah-Jouf.AP.403610_TMYx.zip402 K
SAU_JF_Qurayyat.AP.403600_TMYx.2007-2021.zip395 K
JZ_Jizan
SAU_JZ_Jizan.411410_TMYx.zip396 KSAU_JZ_Jizan.AP.411400_TMYx.2007-2021.zip372 KSAU_JZ_Jizan.AP.411400_TMYx.zip383 K
SAU_JZ_Jizan.AP.411400_TMYx.2004-2018.zip350 K
MD_Madinah
SAU_MD_Alula-Abdulaziz.Intl.AP.404010_TMYx.2007-2021.zip396 KSAU_MD_Medina-Abdulaziz.Intl.AP.404300_TMYx.2004-2018.zip363 KSAU_MD_Yanbu-Abdulaziz.Intl.AP.404390_TMYx.2004-2018.zip380 K
SAU_MD_Alula-Abdulaziz.Intl.AP.404010_TMYx.zip396 KSAU_MD_Medina-Abdulaziz.Intl.AP.404300_TMYx.2007-2021.zip398 KSAU_MD_Yanbu-Abdulaziz.Intl.AP.404390_TMYx.2007-2021.zip396 K
SAU_MD_Khayber.404100_TMYx.2007-2021.zip414 KSAU_MD_Medina-Abdulaziz.Intl.AP.404300_TMYx.zip398 KSAU_MD_Yanbu-Abdulaziz.Intl.AP.404390_TMYx.zip401 K
SAU_MD_Khayber.404100_TMYx.zip413 K
MK_Makkah
SAU_MK_Al.Hada.410350_TMYx.zip411 KSAU_MK_Jeddah-Abdulaziz.Intl.AP.410240_TMYx.zip387 KSAU_MK_Muwayh.410060_TMYx.2004-2018.zip367 K
SAU_MK_Al.Qunfudah.410800_TMYx.zip410 KSAU_MK_Jeddah.410200_TMYx.zip409 KSAU_MK_Muwayh.410060_TMYx.2007-2021.zip405 K
SAU_MK_Arafat.410320_TMYx.2004-2018.zip388 KSAU_MK_Mecca.410300_TMYx.2004-2018.zip364 KSAU_MK_Muwayh.410060_TMYx.zip402 K
SAU_MK_Arafat.410320_TMYx.2007-2021.zip420 KSAU_MK_Mecca.410300_TMYx.2007-2021.zip387 KSAU_MK_Taif.Intl.AP.410360_TMYx.2004-2018.zip368 K
SAU_MK_Arafat.410320_TMYx.zip414 KSAU_MK_Mecca.410300_TMYx.zip397 KSAU_MK_Taif.Intl.AP.410360_TMYx.2007-2021.zip401 K
SAU_MK_Jeddah-Abdulaziz.Intl.AP.410240_TMYx.2004-2018.zip361 KSAU_MK_Mina.410310_TMYx.2007-2021.zip413 KSAU_MK_Taif.Intl.AP.410360_TMYx.zip410 K
SAU_MK_Jeddah-Abdulaziz.Intl.AP.410240_TMYx.2007-2021.zip383 KSAU_MK_Mina.410310_TMYx.zip414 K
NJ_Najran
SAU_NJ_Najran.AP.411280_TMYx.2004-2018.zip339 KSAU_NJ_Najran.AP.411280_TMYx.zip385 KSAU_NJ_Sharurah.AP.411360_TMYx.2007-2021.zip387 K
SAU_NJ_Najran.AP.411280_TMYx.2007-2021.zip387 KSAU_NJ_Sharurah.AP.411360_TMYx.2004-2018.zip353 KSAU_NJ_Sharurah.AP.411360_TMYx.zip400 K
QS_Qassim
SAU_QS_Qassim-Abdulaziz.Intl.AP.404050_TMYx.2004-2018.zip351 KSAU_QS_Qibah.403670_TMYx.zip394 KSAU_QS_Riyadh-Dawadmi.AP.404140_TMYx.zip395 K
SAU_QS_Qassim-Abdulaziz.Intl.AP.404050_TMYx.2007-2021.zip387 KSAU_QS_Riyadh-Dawadmi.AP.404140_TMYx.2004-2018.zip372 KSAU_QS_Uqlat.Al.Suq0r.Met.Stn.404320_TMYx.zip398 K
SAU_QS_Qassim-Abdulaziz.Intl.AP.404050_TMYx.zip388 KSAU_QS_Riyadh-Dawadmi.AP.404140_TMYx.2007-2021.zip398 K
RI_Riyadh
SAU_RI_Al.Khusariah.404500_TMYx.zip398 KSAU_RI_Kharj.404450_TMYx.2007-2021.zip394 KSAU_RI_Riyadh.AB.404380_TMYx.2007-2021.zip400 K
SAU_RI_Dawadmi.404350_TMYx.2004-2018.zip366 KSAU_RI_Kharj.404450_TMYx.zip397 KSAU_RI_Riyadh.AB.404380_TMYx.zip396 K
SAU_RI_Dawadmi.404350_TMYx.2007-2021.zip414 KSAU_RI_Layla.410100_TMYx.zip393 KSAU_RI_Sulayyil.410620_TMYx.zip408 K
SAU_RI_Dawadmi.404350_TMYx.zip403 KSAU_RI_Riyadh-Khalid.Intl.AP.404370_TMYx.2004-2018.zip364 KSAU_RI_Wadi.Dawasir.AP.410610_TMYx.2004-2018.zip349 K
SAU_RI_Jubail.404194_TMYx.2007-2021.zip395 KSAU_RI_Riyadh-Khalid.Intl.AP.404370_TMYx.2007-2021.zip389 KSAU_RI_Wadi.Dawasir.AP.410610_TMYx.2007-2021.zip384 K
SAU_RI_Jubail.404194_TMYx.zip404 KSAU_RI_Riyadh-Khalid.Intl.AP.404370_TMYx.zip385 KSAU_RI_Wadi.Dawasir.AP.410610_TMYx.zip383 K
SAU_RI_Kharj.404450_TMYx.2004-2018.zip353 KSAU_RI_Riyadh.AB.404380_TMYx.2004-2018.zip361 K
SH_Ash_Sharqiyah
SAU_SH_Ahsa.Intl.AP.404200_TMYx.2004-2018.zip374 KSAU_SH_Dhahran-Abdulaziz.AB.404160_TMYx.2004-2018.zip375 KSAU_SH_Khafji.403800_TMYx.zip409 K
SAU_SH_Ahsa.Intl.AP.404200_TMYx.2007-2021.zip399 KSAU_SH_Dhahran-Abdulaziz.AB.404160_TMYx.2007-2021.zip395 KSAU_SH_Obaylah.Met.Stn.404540_TMYx.zip401 K
SAU_SH_Ahsa.Intl.AP.404200_TMYx.zip406 KSAU_SH_Dhahran-Abdulaziz.AB.404160_TMYx.zip394 KSAU_SH_Qaisumah.AP.403730_TMYx.2004-2018.zip351 K
SAU_SH_Dammam-Fahad.Intl.AP.404150_TMYx.2004-2018.zip381 KSAU_SH_Hafr-Al.Batin.AP.403770_TMYx.2004-2018.zip361 KSAU_SH_Qaisumah.AP.403730_TMYx.2007-2021.zip382 K
SAU_SH_Dammam-Fahad.Intl.AP.404150_TMYx.2007-2021.zip400 KSAU_SH_Hafr-Al.Batin.AP.403770_TMYx.2007-2021.zip399 KSAU_SH_Qaisumah.AP.403730_TMYx.zip397 K
SAU_SH_Dammam-Fahad.Intl.AP.404150_TMYx.zip403 KSAU_SH_Hafr-Al.Batin.AP.403770_TMYx.zip397 KSAU_SH_Shawalah.Met.Stn.410160_TMYx.zip415 K
SAU_SH_Dammam.Met.Stn.404220_TMYx.zip401 K
TB_Tabuk
SAU_TB_Tabuk.Rgnl.AP.403750_TMYx.2004-2018.zip362 KSAU_TB_Tayma.403760_TMYx.zip403 KSAU_TB_Wajh.AP.404000_TMYx.2007-2021.zip387 K
SAU_TB_Tabuk.Rgnl.AP.403750_TMYx.2007-2021.zip395 KSAU_TB_Wajh.AP.404000_TMYx.2004-2018.zip364 KSAU_TB_Wajh.AP.404000_TMYx.zip386 K
SAU_TB_Tabuk.Rgnl.AP.403750_TMYx.zip397 K